Disclaimer & privacy

Privacyverklaring & Gebruiksvoorwaarden 9292| REISinformatiegroep

Algemeen

9292 | REISinformatiegroep B.V. (hierna: "9292") streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid en actualiteit belangrijke factoren zijn. 9292 stelt via haar websites en mobiele applicaties, waaronder www.idfriendsterlayout.com (‘Website’), informatie beschikbaar over de diensten die 9292 aanbiedt, waaronder een OV-reisplanner. Voor het gebruik van deze Website en mobiele applicaties gelden een aantal gebruiksvoorwaarden die hieronder zullen worden toegelicht. Daarnaast wil 9292 volstrekt transparant zijn in de wijze waarop zij, als Verwerkingsverantwoordelijke omgaat met de verwerking van aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens. Ook dit zal hier nader worden toegelicht, waarbij voorop staat dat 9292 de toepasselijke regels op het gebied van privacy zal naleven, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet (Tw). Naast onderhavige voorwaarden kunnen specifieke voorwaarden van toepassing zijn, waaronder begrepen de voorwaarden van derden die betrekking hebben op (andere) diensten die (al dan niet via de Website) geleverd worden.

Hieronder is een overzicht van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan. Door daar op te klikken, wordt u direct naar het desbetreffende onderwerp geleid.

Naam en contactgegevens verantwoordelijke

9292 | REISinformatiegroep B.V.
Postbus 19319
3501 DH Utrecht
privacyofficer@idfriendsterlayout.com
一本道最新高清无码KvK 30104171

一本道最新高清无码, Ubifish, en  en verstrekt in dat verband locatiegegevens, IP-adressen, cookie en advertentie ID's. 9292 verwijst je naar de individuele privacy verklaringen voor het door hen gevoerde privacy beleid.


Voor de overdracht van persoonsgegevens buiten de Europees Economische Ruimte (“EER”), bijvoorbeeld aan een internationale organisatie, treft 9292 passende waarborgen. Google heeft de Amerikaanse Privacy Shield principes geadopteerd met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en zij is als zodanig geregistreerd bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse ministerie van Handel.

De Website(s) van 9292 bevat tevens links naar andere websites van derden. 9292 is niet aansprakelijk voor hyperlinks of andere verwijzingen vanaf de Website naar websites van derden, noch voor de wijze waarop door die derden wordt omgegaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u het privacy beleid van de desbetreffende website te raadplegen voor meer informatie. Een hyperlink of andere verwijzing impliceert niet dat het 9292 gelieerd is aan de desbetreffende organisatie, noch dat 9292 de inhoud van de desbetreffende website onderschrijft.

Rechten van betrokkenen

一本道最新高清无码Indien u inzage, rectificatie of aanvulling, beperking van de verwerking, verwijdering, of overdracht wenst van uw persoonsgegevens, of bezwaar wilt maken tegen de gegevensverwerking kunt u contact opnemen via:

9292 | REISinformatiegroep B.V.
Postbus 19319
3501 DH Utrecht
privacyofficer@idfriendsterlayout.com

9292 zal binnen vier weken na ontvangst reageren. 9292 rekent hiervoor in principe géén kosten. In geval van een bewezen ongegrond of buitensporig verzoek, of indien er door een betrokkene heel veel verzoeken worden ingediend, vraagt 9292 een redelijke administratieve vergoeding. Ook kan in die gevallen worden gekozen het verzoek te weigeren. Als u van mening bent dat 9292 niet handelt in overeenstemming met de geldende privacywetgeving kunt u, vanaf 25 mei 2018, hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Disclaimer gebruik Website en mobiele applicatie

9292 garandeert niet dat de Website en mobiele applicaties vrij zullen zijn van virussen, noch dat deze Website en mobiele applicaties te allen tijde beschikbaar zijn en foutloos zullen werken. De werkzaamheid van de mobiele applicatie en kwaliteit van de reisadviezen zijn bovendien tevens afhankelijk van de door uw mobiele telefoon gebruikte software en de aanwezigheid van (voldoende) GPS satellieten. Bezoekers kunnen geen rechten ontlenen aan de op de Website en mobiele applicaties vermelde reisadviezen en tarieven. Het is de bezoeker niet toegestaan de Website en mobiele applicaties te wijzigen, kopiëren, beschadigen, overbelasten, hinderen, uit te schakelen of het gebruik en functioneren van de Website en mobiele applicaties te belemmeren. Commercieel gebruik van (reis)gegevens, afkomstig van en/of vertoond op de Website en mobiele applicaties, is niet toegestaan, tenzij hiervoor voorafgaande toestemming is verkregen van 9292.

Intellectuele Eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot merkrechten, handelsnaamrechten, databankrechten en/of auteursrechten, ten aanzien van de Website en mobiele applicaties en de hierop geplaatste content, zoals teksten, artikelen, afbeeldingen, foto’s, namen, logo’s en iconen, komen exclusief toe aan 9292 en/of haar licentiegevers. Indien u verdergaand gebruik wenst te maken van deze intellectuele eigendomsrechten, dan kunt u voor een licentie contact opnemen met 9292. 9292 en/of haar licentiegevers behouden zich uitdrukkelijk alle rechten voor.

Wijzigingen

9292 behoudt zich het recht voor om, waar nodig, dit Privacybeleid en de gebruiksvoorwaarden te wijzigen om de conformiteit met de geldende en toepasselijke wetgeving te waarborgen. U wordt hiervan op de hoogte gesteld via de Website. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, zou u geen gebruik meer moeten maken van de Website en/of mobiele applicaties.

Utrecht, januari 2020